top of page
Asset Preparation (500 × 500 px).png
E4Z.jpeg

Interactive Cares

학습 향상

5_edited.png
4.png
4_edited.png
1.png
1_edited.png
X.png
X_edited.png
6.png
6_edited.png
3.png
3_edited.png
Category.png

범주

Target User.png

에드테크 사용자

Target Level.png

분절

소개 -

Interactive Cares

Interactive Cares는 행사, 캠페인, 과정, 마스터 클래스 및 실시간 커뮤니케이션을 통해 학업, 경력 및 기술 개발 및 문화 발전을 제공하는 가장 중요한 가상 플랫폼 중 하나입니다.
Key Feature.png

주요 특징들

가장 유행하는 온라인 강좌

전문 강사진

Technical Feature.png

기술적 세부 사항

제품 인증

인증에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.

EdApp.png
Educational App Store (X).png
1EdTech.png
1EdTech Certification (X).png
Cert.png
Digital Promise Product (X).png
Project Unicorn.png
Project Unicorn (X).png
Codesign.png
Codesign Certification (X).png
EAF.png
Education Alliance Finland (X).png
ISTE.png
ISTE.png
ATLIS.png
ATLIS.png
Common Sense.png
Common Sense (X).png
Language.png

언어

Plans & Pricing (2).png

계획 & 가격

N/A

bottom of page