top of page
Asset Preparation (500 × 500 px).png
E4Z.jpeg

Blackboard Learn

글로벌 교육 커뮤니티에 역동적이고 데이터에 기반한 경험을 제공합니다.

5_edited.png
4.png
4_edited.png
1.png
1_edited.png
X.png
X_edited.png
6.png
6_edited.png
3.png
3_edited.png
Category.png

범주

Target User.png

에드테크 사용자

Target Level.png

분절

소개 -

Blackboard Learn

학습자와 교육자가 목표를 달성할 수 있도록 글로벌 교육 커뮤니티에 역동적이고 데이터에 기반한 경험을 제공합니다.
Key Feature.png

주요 특징들

강의실 교육관리

가상 교실

평가 및 평가

코스 콘텐츠/학습 객체 관리

Technical Feature.png

기술적 세부 사항

제품 인증

인증에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.

EdApp.png
Educational App Store (X).png
1EdTech.png
1EdTech Certification (X).png
Cert.png
Digital Promise Product (X).png
Project Unicorn.png
Project Unicorn (X).png
Codesign.png
Codesign Certification (X).png
EAF.png
Education Alliance Finland (X).png
ISTE.png
ISTE.png
ATLIS.png
ATLIS.png
Common Sense.png
Common Sense (X).png
Language.png

언어

Plans & Pricing (2).png

계획 & 가격

N/A

bottom of page