top of page
Asset Preparation (500 × 500 px).png
E4Z.jpeg

Anak2u

디지털화된 교육 소프트웨어

5_edited.png
4.png
4_edited.png
1.png
1_edited.png
X.png
X_edited.png
6.png
6_edited.png
3.png
3_edited.png
Category.png

범주

Target User.png

에드테크 사용자

Target Level.png

분절

소개 -

Anak2u

Anak2U는 교육의 디지털화를 목표로 아이들의 일상 활동을 관리할 때 교사와 부모를 위해 설계된 간편한 종합 솔루션입니다. 우리는 학생 보고서를 디지털화하고, 출석을 관리하고, 수동 관리 작업을 줄여 교사가 학생의 교육 진행 상황에 집중하는 동시에 학부모에게 교실 경험을 제공함으로써 센터를 지원합니다.
Key Feature.png

주요 특징들

실시간 보고서

기밀 거래

클라우드 기반

Technical Feature.png

기술적 세부 사항

제품 인증

인증에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.

EdApp.png
Educational App Store (X).png
1EdTech.png
1EdTech Certification (X).png
Cert.png
Digital Promise Product (X).png
Project Unicorn.png
Project Unicorn (X).png
Codesign.png
Codesign Certification (X).png
EAF.png
Education Alliance Finland (X).png
ISTE.png
ISTE.png
ATLIS.png
ATLIS.png
Common Sense.png
Common Sense (X).png
Language.png

언어

Plans & Pricing (2).png

계획 & 가격

해당 없음

bottom of page