top of page
Asset Preparation (500 × 500 px).png
E4Z.jpeg

Ahaslides

회의, 워크숍, 강의실, 퀴즈의 밤 및 파티를 위한 청중 참여 플랫폼입니다.

5_edited.png
4.png
4_edited.png
1.png
1_edited.png
X.png
X_edited.png
6.png
6_edited.png
3.png
3_edited.png
Category.png

범주

Target User.png

에드테크 사용자

Target Level.png

분절

소개 -

Ahaslides

수업, 회의, 퀴즈의 밤을 위한 실시간 청중 참여 플랫폼입니다. 소규모 행아웃이나 대규모 이벤트를 위한 설문조사, 아이디어 교환, 퀴즈를 주최하세요. AhaSlides와 함께 참여의 즐거움을 찾아보세요!
Key Feature.png

주요 특징들

슬라이드 디자인

템플릿 라이브러리

발표자 도구

차트

Technical Feature.png

기술적 세부 사항

제품 인증

인증에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.

EdApp.png
Educational App Store (X).png
1EdTech.png
1EdTech Certification (X).png
Cert.png
Digital Promise Product (X).png
Project Unicorn.png
Project Unicorn (X).png
Codesign.png
Codesign Certification (X).png
EAF.png
Education Alliance Finland (X).png
ISTE.png
ISTE.png
ATLIS.png
ATLIS.png
Common Sense.png
Common Sense (X).png
Language.png

언어

Plans & Pricing (2).png

계획 & 가격

해당 없음

bottom of page