top of page
Asset Preparation (500 × 500 px).png
E4Z.jpeg

Outsider

เชื่อมช่องว่างทักษะดิจิทัลของ Gen Z ด้วยการจำลองการทำงานแบบเปิด

5_edited.png
4.png
4_edited.png
1.png
1_edited.png
X.png
X_edited.png
6.png
6_edited.png
3.png
3_edited.png
Category.png

CATEGORY

Target User.png

EDTECH USER

Target Level.png

SEGMENT

Introduction to

Outsider

โปรแกรมจำลองการทำงานแบบเปิดที่เปิดให้เข้าถึงได้ ที่จะเตรียมนักเรียนนักสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ค้นหาเส้นทางอาชีพที่ต้องการ โดยได้รับความมั่นใจมากขึ้น และมีทักษะทางอาชีพตามความต้องการ ขณะเดียวกันก็ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมการทำงานของผู้ที่อาจเป็นพนักงานและงานที่สมจริง
Key Feature.png

KEY FEATURES

การจำลองการทำงานนอกเหนือจากความรู้ทางทฤษฎี

โอกาสในการประยุกต์การเรียนรู้ในบริบทที่สมจริง

คำติชมและการรับรองส่วนบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

Technical Feature.png

TECHNICAL DETAILS

PRODUCT CERTIFICATIONS

Please click here to find out more about certifications.

EdApp.png
Educational App Store (X).png
1EdTech.png
1EdTech Certification (X).png
Cert.png
Digital Promise Product (X).png
Project Unicorn.png
Project Unicorn (X).png
Codesign.png
Codesign Certification (X).png
EAF.png
Education Alliance Finland (X).png
ISTE.png
ISTE.png
ATLIS.png
ATLIS.png
Common Sense.png
Common Sense (X).png
Language.png

LANGUAGE

Plans & Pricing (2).png

PLANS & PRICING

ไม่มี

bottom of page