top of page
Asset Preparation (500 × 500 px).png
E4Z.jpeg

LingoAce

Ace ของคุณเพื่อเปิดความเป็นไปได้มากขึ้น

5_edited.png
4.png
4_edited.png
1.png
1_edited.png
X.png
X_edited.png
6.png
6_edited.png
3.png
3_edited.png
Category.png

CATEGORY

Target User.png

EDTECH USER

Target Level.png

SEGMENT

Introduction to

LingoAce

หลักสูตรที่ครอบคลุมเพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของบุตรหลานของคุณ โปรแกรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของเราได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับสากล วิธี LingoAce วิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ของเราใช้ประโยชน์จากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนเพื่อทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนรักชั้นเรียนของเรา!
Key Feature.png

KEY FEATURES

การเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง

บทเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง

บริการระดับสูง

Technical Feature.png

TECHNICAL DETAILS

PRODUCT CERTIFICATIONS

Please click here to find out more about certifications.

EdApp.png
Educational App Store (X).png
1EdTech.png
1EdTech Certification (X).png
Cert.png
Digital Promise Product (X).png
Project Unicorn.png
Project Unicorn (X).png
Codesign.png
Codesign Certification (X).png
EAF.png
Education Alliance Finland (X).png
ISTE.png
ISTE.png
ATLIS.png
ATLIS.png
Common Sense.png
Common Sense (X).png
Language.png

LANGUAGE

Plans & Pricing (2).png

PLANS & PRICING

ประเมินระดับฟรีกับที่ปรึกษาหลักสูตรของเรา

bottom of page