top of page
Asset Preparation (500 × 500 px).png
E4Z.jpeg

Eduku

모두를 위한 LMS

5_edited.png
4.png
4_edited.png
1.png
1_edited.png
X.png
X_edited.png
6.png
6_edited.png
3.png
3_edited.png
Category.png

범주

Target User.png

에드테크 사용자

Target Level.png

분절

소개 -

Eduku

에듀쿠는 교수 학습을 위한 하이브리드 학습 기능을 추가하여 교사와 학생들이 원하는 시간과 장소에서 학업 진행에 접근할 수 있도록 지원합니다. 교사들의 출석, 과제물 나눠주기, 수업계획서 배부, 퀴즈나 숙제 내기, 학년별 학생 등에 도움이 됩니다.
Key Feature.png

주요 특징들

교육 협업

편안한 디지털 클래스

통합플랫폼

Technical Feature.png

기술적 세부 사항

제품 인증

인증에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.

EdApp.png
Educational App Store (X).png
1EdTech.png
1EdTech Certification (X).png
Cert.png
Digital Promise Product (X).png
Project Unicorn.png
Project Unicorn (X).png
Codesign.png
Codesign Certification (X).png
EAF.png
Education Alliance Finland (X).png
ISTE.png
ISTE.png
ATLIS.png
ATLIS.png
Common Sense.png
Common Sense (X).png
Language.png

언어

Plans & Pricing (2).png

계획 & 가격

N/A

bottom of page